Des de Monguilod Advocats, treballem amb els millors professionals del sector, analitzem les característiques especifiques de cada empresa, aconsellem  sobre la millor manera d'organitzar el Compliance Penal o model de Prevenció de Delictes elaborant un sistema de prevenció de riscos penals real i efectiu i assessorem durant la confecció, implementació i el desenvolupament de les polítiques i els processos de prevenció adaptats a l'activitat i nivell de risc de cada empresa.

Marc Legal

Des de la reforma del Codi Penal l'any 2010 es va incorporar la responsabilitat penal de les persones jurídiques (article 31 bis del Codi Penal) en el cas de delicte per falta del degut control sobre el treballador. A la vegada es planteja com a atenuant davant d'aquesta responsabilitat penal els Compliance Penal o Models de Prevenció de Delicte.

+ informació

Compliance Penal o Model de Prevenció de Delictes

Davant aquesta nova realitat jurídica el Compliance Penal o Model de Prevenció de Delictes es un instrument que, sempre que compleixi amb els requisits que se li exigeixen, permet obtenir un eximent de responsabilitat penal de la persona jurídica. Consisteix en establir les polítiques i procediments adequats i suficients per garantir que una empresa, inclosos els seus directius, empleats i agents vinculats, compleixen amb el marc normatiu aplicable. Dintre del marc normatiu no han de considerar-se únicament les normes legals, com lleis i reglaments, sinó que també haurien d’incloure’s en el també les polítiques internes, els compromisos amb els clients, proveïdors o tercers, i especialment els codis ètics que l’empresa s’hagi compromès a respectar, ja que existeixen multitud de casos en els que una actuació pot ser legal però no ètica.
Per a tot això es necessari que les persones jurídiques prenguin definitivament consciència i adoptin sistemes de control per evitar la responsabilitat penal.
Els Models de Prevenció de Delictes o el Compliance Penal son un element generador de valor en l’empresa evitant risc i contribuint a una millor cultura empresarial.

Per a què serveix el Compliance Penal

Protegeix a l’empresa de les conseqüències penals que pugui comportar un comportament inadequat dels seus directius o empleats. Detecta riscos i evita incidències que podrien ocasionar indemnitzacions civils o sancions administratives. Facilita que l’Òrgan Administratiu no es vegi abocat a assumir responsabilitats penals per fets dels quals les decisions i el seu àmbit efectiu s’hagin delegat. Permet avaluar la cadena de comandament de l’empresa residint les responsabilitats en cada un dels nivells on es prenen les decisions. Dona valor afegit a l’empresa, al reforçar els processos de qualitat de la mateixa incrementant la confiança de clients i proveïdors. Millora la seva rendibilitat i la dels seus accionistes. Permet seccionar i establir relacions de major qualitat amb empleats i proveïdors basats en criteris de empresa sostenible. Facilita la contractació de Seguros de Responsabilitat Civil per l’empresa i els directius.

+ descarrega document

Requisits del Compliance Penal

Identificar i dibuixar el mapa de riscos als que s’enfronta l’empresa, tenint en compte la seva severitat i impacte

Dissenyar i implementar procediments de control que protegeixin a l’empresa dels delictes identificats prèviament. Aquests protocols haurien de concretar el procés de formació de la voluntat de la persona jurídica, d’adopció de decisions i d’execució de les mateixes amb relació a aquells.

Disposar de models e gestió de recursos financers adequats per a fer eficaç el sistema de Compliance i impedir, per tant, la comissió de delictes que haurien de ser previnguts.

Informar obligatòriament dels possibles riscos i incompliments a l’organisme encarregat de vigilar el funcionament i observança del model de Compliance o prevenció. L’efectivitat dels controls implementats hauria de ser supervisada, informant a la direcció de l’exposició de l’empresa als riscos, i realitzant les auditories periòdiques que siguin necessàries. 

Establir un sistema disciplinari que sancioni adequadament qualsevol incompliment de les mesures que estableix el model.

Verificar periòdicament el model i la seva eventual modificació quan es posin en manifest infraccions rellevants de les seves disposicions, o quan es produeixen canviïs en l’organització, en l’estructura de control o en l’activitat desenvolupada que es faci necessaris.

 

Isabel Llauger Ribas

Compliance Penal

Llicenciada per la Universitat Autònoma de Bellaterra l’any 1989. Màster en Comunicació i Estudis Culturals per la Universitat de Girona i Experta en Compliance Penal per la Universitat de Barcelona. Directora d’Illa+Gestió és la gerent del despatx i la responsable del Àrea de Compliance Penal i de l’Àrea de  Comunicació de la Firma Monguilod Advocats.